Υπηρεσίες Logistics (3PL)

Αναλμβάνουμε υπηρεσίες logistics που καλύπτουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Όλες οι μονάδες κόστους σχεδιάζονται, εξετάζονται και συντονίζονται ταυτόχρονα και προτείνονται εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, εξασφαλίζοντας τα επιθυμητά χρονικά και οικονομικά αποτελέσματα.

Προσφερόμενες υπηρεσίες.

 • Υπηρεσίες 3PL
 • Μείωση αποθεμάτων και βελτιστοποίηση αποθηκών
 • Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες – ηλεκτρονική παρακολούθηση αποθεμάτων
 • Διαχείριση παραγγελιών και εκτέλεση παραγγελιών
 • Άμεση ενημέρωση για την παρακολούθηση του φορτίου
 • Συνδυασμός και συντονισμός διαφορετικών τρόπων μεταφοράς
 • Εξατομικευμένες λύσεις
 • Συλλογή/παράδοση
 • Συσκευασία, επανασυσκευασία και δημιουργία παραγγελιών
 • Αποθήκευση
 • Διαχείριση διαμετακομιστικού φορτίου (έκδοση T1)
 • Ασφάλιση φορτίου
 • Τεκμηρίωση παραλαβής/παράδοσης φορτίου

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: